9 apr 2013

INFORMASJON FRA STYRET Nr. 8/7. november 2012

REGULERING AV FELLESKOSTNADENE OG PÅBYGGS-FAKTOREN/PÅBYGGSTILLEGGET FRA 1. JANUAR 2013

Styret har i møte vedtatt å øke felleskostnadene og påbyggsfaktoren/påbyggstillegget med 2,5 % fra 1. januar 2013. Begrunnelsen for økningen er at styret har en plikt til å sikre en forsvarlig økonomisk drift av borettslaget, også under hensyntagen til rehabilitering som skjer eller må påregnes å ville skje i tiden fremover. I tillegg øker prisene på de varer og tjenester laget kjøper.

Vi har bl.a. disse grunner for denne økning da det siden forrige justering har skjedd følgende:

Økning i kommunale avgifter:

Oslo kommune har i de seneste år vedtatt økninger i disse avgifter, og styret har lagt til grunn at det må påregnes også for 2013.

Strømprisene:

Disse har gått ned i 2012, men det er høyst uvisst om dette vil vare ved. I tillegg har målerstipuleringer av strømleverandøren ofte har vært for høy, hvilket har medført tilbakebetaling på senere tidspunkt. Et ”normalår” forbruksmessig har vi følgelig ikke hatt de seneste årene.

Vedlikehold:

Det har i løpet av de siste årene blitt foretatt vedlikehold av bygningsmassen.

Vedlikeholdsplanen som ble vedtatt for noen år siden viser imidlertid at det vil bli behov for større vedlikehold/rehabilitering i årene som kommer. Laget er som kjent fra 1964 og blir som kjent ikke yngre med årene.

Vi skal her nevne at vi har hatt vanninntrenginger i flere leiligheter med påfølgende utbedringer de siste årene og to er for tiden under utredning. Vi regner med at flere saker av denne karakter vil dukke opp i årene som kommer. Kostnadene i hver sak er betydelig.

Vi holder via OBOS Prosjekt med å innhente pris for strømpetrekking av avløpsledningene, så vi kan legge frem konkret sak om dette for generalforsamling. Tidspunkt for dette må vi komme tilbake til.

Drensledningene fungerer ikke alle steder slik de skal. Det er ikke tatt stilling til hvor meget som må gjøres og hvor fort, men dette innhentes det også kostnadsanslag over. Kostnadene vil være betydelig, hvis alt må tas i løpet av en relativt kort periode.

……………..

Det er ikke med dette sagt at felleskostnadene m.v. må økes for å kunne betale alle nødvendige utgifter kontant. Omfanget av dette må vurderes i lys av lånemuligheter og vilkår for større investeringer, men vi er forpliktet til å ha økonomi til å dekke normal drift og nødvendig vedlikehold i laget til enhver tid.

Diverse:

Container- utsettingen er avsluttet for vinteren.

”Bingen” er fjernet, da vi kan selv levere aktuelt avfall flere steder. Kostnader spares.

Juletretenningen finner sted lørdag 1. desember . EgeT rundskriv om dette kommer som vanlig senere i måneden, men sett av ettermiddagen allerede nå.