24 nov 2013

INFORMASJON FRA STYRET Nr. 5/28. oktober 2013

REGULERING AV FELLESKOSTNADENE OG PÅBYGGS-FAKTOREN/PÅBYGGSTILLEGGET FRA 1. JANUAR 2014

Styret har i møte vedtatt å øke felleskostnadene og påbyggstillegget/påbyggsfaktoren med 5 % fra 1. januar 2014.

Begrunnelsen for økningen er at styret har en plikt til å sikre en forsvarlig økonomisk drift av borettslaget.

Vi har bl.a. disse grunner for økningen:

Økning i kommunale avgifter:

Oslo kommune vedtar hvert eneste år vedtatt økninger av sine avgifter, og styret har selv-følgelig hvert år lagt dette til grunn i lagets budsjett. Vi regner med at det også blir økning igjen i 2014.

Strømprisene:

Disse holder seg fremdeles høye og vi regner med at dette vil fortsette.

Vedlikehold/større rehabilitering:

Det har i løpet av det siste år blitt foretatt større reparasjoner i laget. Vi nevner vannlekkasjer gjennom tak i to leiligheter samt nødvendig drenering utenfor i alt ni leiligheter. Daværende styre valgte å dekke disse utgiftene gjennom oppsparte midler og innenfor de aktuelle års budsjetter, fremfor helt eller delvis å låne midler, som så skulle nedbetales over flere år. En nødvendig tetting av lekkasje gjennom taket ned en enkelt leilighet, kostet over 100.000, og drenering av en enhet mellom 150-200.000 inkl. tilbakeføring av utvendig areal, bod m.v.

Vedlikeholdsplanen som ble vedtatt for noen år siden viser imidlertid at det også fremover vil bli behov for større vedlikehold/rehabiliteringsarbeider. Laget er som kjent fra 1964 og blir som kjent ikke yngre med årene.

Vi har som kjent fått utredet behovet for strømpelegging av avløpsledningen og behovet for å drenere i laget. Styret har imidlertid som kjent, satt disse anbefalinger på vent, da det ønskes over noe tid, å se problemene an.

Vi vet at mange mener det er viktig med å få etterisolert husene og samtidig få skiftet den gamle panel, og samtidig få skiftet de dører og vinduer som fremdeles ikke er skiftet i laget. Styret arbeider med disse problemstillingene og kommer tilbake med informasjon etter hvert. Når det blir aktuelt må eksterne rådgivere inn i bildet, også i disse sakene, og de jobber som kjent ikke gratis.

Driftsutgiftene og prisstigning generelt:

De varer og tjenester som borettslaget kjøper blir stadig dyrere. Forsikringspremien øker, avgiften til GET likeså, håndverkere skal ha mer for å gjøre jobbene, likeså OBOS og revisor for å gjøre sitt. Vi kunne gjøre listen lengre, men stopper med disse eksemplene.

Vi vurderer imidlertid løpende om det er innsparingsmuligheter og i hvilken størrelsesorden.

Den store containeren:

Siste utsetting av denne skjer med det første og så fjernes den 25. november for vinteren og kommer først tilbake utpå våren. Derved spares det noen kroner. Vi minner om at det ikke må legges husholdningsmaskiner, dekk, olje, maling m.v. i containeren. Dette er spesialavfall og dersom dette legges i containeren må vi betale ekstra for dette.

Vi minner om

HARALDRUD GJENBRUKSSTASJON, HARALDRUDVEIEN PÅ ALNA

Ikke alle andelseierne er kanskje klar over at man GRATIS ved hvert besøk kan levere inntil 3 kubikkmeter avfall på denne gjenbruksstasjon på Alna. Åpningstid hverdager kl 07.30/ 19.30 og på lørdager 09.00/14.30.

Hva kan du levere: Stein, tegl, betong, jord og asfalt, vinduer, dører, treverk, papp, metall inntil åtte dekk fra personbiler, malingsrester, spann m.v. Du må selv sorterte før du kommer på avfallsstasjonen og det anbefales at man benytter gjennomsiktlige poser.

Det tas ikke i mot: Matavfall, eksplosiver, radioaktive materialer og medisiner og forurensede masser fra bygge- og anleggsaktiviteter som krever særskilt behandling fordi de inneholder stoffer med forurensningspotensial.

KLAGER PÅ SNØMÅKING/GRUSING:

Dersom du er misfornøyd med snømåkingen/grusingen er styrets kontaktperson

Hans Petter Wold, SD vei 73 tlf. 905 88 607, Marit Stolpestad, SD vei 58 tlf. 22271961 vara.

KUN disse skal kontaktes og de vurderer klagen og formidler den videre til rette vedkommende. Utførende firma tar KUN imot klager fra en av disse, ikke privatpersoner.

Juletretenningen finner sted i år 30. november 2013. Eget info-skriv kommer senere.