15 sep 2014

INFORMASJON FRA STYRET NR 3 / 19. juni 2014

GRAVEARBEIDER VED SIMON DARRES VEI 1-2 OG 13

Mange har registrert at den seneste tid har vært gravearbeider i dette område. Årsaken er lekkasje fra vannledning i området. Så vel fagkyndige fra Oslo kommune som fra spesialfirma på området søkte etter bruddstedet gjennom lytting og mente det skulle være i haven til nr. 13.

Kommunen mente at bruddet på ledningen var på borettslagets eiendom og henviste oss til å ordne opp selv. Vi varslet vårt forsikringsselskap om skaden. Bruddstedet er på vår eiendom og vi må da antagelig dekke 85 % av kostnadene, forsikringen resten, grunnet avkortning pga. at vårt ledningsnett er så gammelt som det er.

Senere viste det seg at lekkasjestedet lå i gangveien mellom SD vei 1 og 13. Det meste av arbeidene er p.t. utført, kun asfaltering og mindre småting står igjen.

BRUNSNEGLER

Vi viser til informasjon sendt ut i fjor vår om dette, og anbefaler den enkelte å ta sine forhåndregler.

GENERALFORSAMLINGEN OG BEBOERMØTET

Vi viser til utsendt referat fra generalforsamlingen som fant sted i en hyggelig atmosfjære. Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble som kjent vedtatt enstemmig og vi takker for tilliten vi er vist.

Beboermøtet.

I år dreide det seg i hovedsak om saker vedrørende rehabilitering i laget. Stikkord: Bedre isolering, utskifting av gamle vinduer og dører.

Stemningen i salen var meget hyggelig og alle syntes engasjert og tilbakemeldingen kunne bare tolkes dit hen at forsamlingen ønsket at styret skulle arbeide videre med problemstillingene og få frem konkets forslag, herunder kostnadsoverslag.

Det var også orientert om forslag til festkomitee i anledning av at laget er 50 år i år i det materiale som var utsendt til beboermøtet. Denne er etablert med Charlotte

Frostvin, SD vei 19 i tillegg til de som var nevnt.

Jubileumsfesten blir som kjent avholdt lørdag 23. august

ANONYM KLAGE

Klager SKAL fremmes skriftlig overfor styret og være undertegnet, for at styret skal og kan behandle denne. Styret vil under behandlingen av en slik klage forelegge klagen overfor påklagede, uten at navnet på klageren fremkommer jfr. styrets taushetsplikt, før styret når dennes uttalelse foreligger kan behandle klagen.

Vi har nylig mottatt en anonym klage på en andelseier. Den er makulert.

NY ANDELSEIER

Matthew og Arne Venås har kjøpt Simon Darres vei 5 og flytter inn 17. juni 2014.

Familien ønskes velkommen til laget samtidig som vi håper at dere vil finne dere tilrette her på Sørhellinga. Ta kontakt med styret hvis det er ting dere lurer på, så vil vi hjelpe så langt vi kan.

Ole Christian Langfjæren og Stine Camilla Gran som bor i Simon darres vei 14 har kjøpt Simon Darres vei 41 og flytter inn 15. juni 2014.

DUGNADEN

Oppslutningen om dugnaden var i meget stor. Større enn den har vært på mange år. De planlagte gjøremål ble i det alt vesentlige gjennomført.

Vi takker alle for deltagelsen og for serveringen etter dugnaden.

TRAMPOLINER

Vi minner om bruksbegrensningen i tid av disse.

I tillegg bør foresatte sørge for at tramplinen plasseres slik at den står lengst vekk andres uteplass på havesiden eller nær andres soverom for å nevne noen plasseringer som ellers kunne være belastende.

Vi minner for øvrig om at det generelt gjelder at hver især skal tas hensyn til sine omgivelser når det gjelder bruk av høy musikk, barns lek, selskapelighet som varer utover kvelden m.v.

MALING OG BEIS

De som ikke har oljet ytterdøren i løpet av våren, bør gjøre det nå.

Olje til dørene og beis til “klattmaling” på hus eller gjerder fås ved

henvendelse til Marit, SD vei 58.

Hent det du trenger nå, så har du det for hånden den dag du har lyst og anledning til å gjøre jobben. Vi har små spann du får helt det over i, mens du selv må holde pensel.

AD. UTVENDIG OMRÅDE

Vi minner ellers om ett punkt i husorden under denne heading, nemlig:

” Pkt. 8b : Gjerder og porter som gir en naturlig avskjerming mot naboer/innsyn kan bare settes opp etter skriftlig godkjennelse av styret ."

TYVERIER

Vi har i løpet av denne våren hatt to tilfelle hvor tyver har kommet inn gjennom ulåst inngangsdør samtidig som familien har vært andre steder i husene. I det ett av tilfellene ble en mobil stjålet.

Se nederst om tips for å hindre tyverier.

HAR DU TENKT Å BYGGE PÅ?

Hvis du har tenkt å bygge på , legg en lapp om dette i styrets postkasse i SD

vei 76 eller send oss en mail i løpet av juli måned, så vil vi kontakte dere over sommeren da vi ønsker å ha et møte etter skolens begynnelse med dere hvor vi går gjennom hele påbyggsprosessen.

DIVERSE

Borettslagets mailadresse er : sorhellinga@styrerommet.net

Borettslagets hjemmeside er : Sorhellinga.herborvi.no

Her ligger bl.a. lagets vedtekter og husordensreglene, tidligere informasjonsskriv for å nevne noe. De godkjente påbyggstegningene blir lagt ut her med det første.

I forbindelse med at mange normalt er borte om sommeren, minner vi om følgende :

STOPP TYVEN

Hver dag skjer det rundt 70 innbrudd i Norge. Med enkel grep kan vi redusere muligheten for å bli en del av denne statistikken.

Tipsene nedenfor er hentet fra OBOS` avis Bolig og miljø.

TIPS:

- Skaff deg innbruddsalarm og monter sikkerhetslås. Sørg for at ytterdører alltid er låst og vinduer ordentlig lukket, og sjekk dette før du reiser. Invester i forsikringsgodkjente (FG - godkjente) låser. Monter enveisskruer på vinduer slik at det blir vanskeligere for tyver å løsne vinduslister.

- Lag en oversikt over verdigjenstandene dine og merk dem.

- Hindre innsyn til verdifulle gjenstander. Oppbevar de mest verdifulle gjenstandene i bankboks.

- Varier belysningen når du er bortreist (klokkebryter/fotocelle). Få huset til å se mest mulig bebodd ut – inne og ute.

- Avtal med naboen om å holde tilsyn med huset når du er bortreist. Be naboen om hjelp til å ta inn post og reklame. Viderekoble telefonen til feriestedet, og stopp aviser.

- Sett opp fysiske hindringer. Dette gjør at tyvene bruker lenger tid og lager mer støy når de prøver å bryte seg inn. Sørg for at redskaper, stiger og lignende er innelåst. Da kan ikke tyven benytte dette til innbrudd.