27 jan 2020

Informasjon fra styret

Ordinær generalforsamling den 11. mai 2020 kl 18.00 – Tveita skole Sett av dagen allerede nå. Egen innkalling vil som vanlig komme senere.

Styret ønsker alle beboerne Godt Nyttår

Informasjon om generalforsamling

 

 • Vi vil avholde ordinær generalforsamling den 11. mai 2020 kl 18.00 – Tveita skole
  Sett av dagen allerede nå. Egen innkalling vil som vanlig komme senere.  
 • For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, er det viktig at:
 • det klart fremgår at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
 • at det blir gitt et prisoverslag for gjennomføringen (hvis det er aktuelt/mulig)
 • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.
 • Forslaget må være undertegnet med navn og adresse, og være lagt i styrets postkasse på veggen ved styrerommet eller sendes pr mail til:  sorhellinga@styrerommet.net.
 • Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være kommet inn til styret innen 1.3.2020 
 • Dette for at styret må ha nødvendig tid for forsvarlig behandling av saken(e), dersom denne/disse også krever spesiell innhenting av opplysninger og annet.
 • Etter vanlig prosedyre sender OBOS på vegne av styret brev til valgkomitéen og ber om at de kommer med sin innstilling. Valgkomitéen sender ut eget informasjonsskriv om sitt arbeid.

1-års befaring

Høsten 2019 hadde vi en kartlegging av avvik i forbindelse med forberedelsene til 1-års befaringen. DVS Entreprenør opplyser at de vil starte med utbedringsarbeidet mot slutten av januar, og tar sikte på å bli ferdig mot slutten av mars

Lading av el-/hybridbil

Arbeidsgruppen som ble nedsatt etter beboermøte i 2019, har vurdert ulike alternativer, og levert en god rapport til styret. Gruppen foreslår at det legges opp til ladepunkter i garasjene.

Det nåværende elektriske anlegget i garasjen er av eldre dato, og vi hadde bl a et strømbrudd i romjula. Styret har da med bakgrunn i dette, samt etter råd fra elektriker, ønsket å innhente anbud for oppgradering av det elektriske anlegget i garasjene, når man samtidig eventuelt skal tilrettelegge for lading av el-/hybridbiler. Oppgradering av el-anlegget var ikke tatt med i mandatet som arbeidsgruppen fikk. Det vil bli innhentet to anbud som dekker både tilrettelegging for lading og oppgradering av eksisterende el-anlegg.

Bytte av brannslukkingsapparat
Så er det tid for å bytte brannslukkingsapparatet som den enkelte boenhet har.

Bytting vil foregå fra styrerommet:

Mandag 27.1 og tirsdag 28.1 mellom kl 18.00 – kl 19.00 hver dag.

Vi ber beboerne ta med det gamle brannslukkingsapparatet og få dette byttet i et nytt.

 

Vennlig hilsen
Styret i Sørhellinga Borettslag