Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

Rehabiliteringsnytt fra styret 10. juli 2017

Rehabiliteringen på første rekke (SD nr 14-17) nærmer seg slutten, men den blir dessverre ikke ferdig til ferien.

Rehabiliteringen på første rekke (SD nr 14-17) nærmer seg slutten, men den blir dessverre ikke ferdig til ferien.

Arbeidene er nå også i gang på rekke 2 og 3 (SD nr10-13 og 7-9). Rekke 3 vil stillas blir satt opp, men duk over stillas blir ikke trukket over før etter ferien.

S-Bygg har nå tatt ferie, og byggeplassen SKAL være avstengt. Det er viktig at ingen tar seg inn på stillasene.

HMS (og sikkerhet)
Vi minner om at vi bor på en byggeplass og må ta ekstra hensyn til det. Pass godt på alle barn og dere selv, for å unngå ulykker. Det er ikke tillatt å bevege seg i stillasene uten grønt adgangskort. Union Consult går hyppige kontrollrunder (både varslete og ikke varslete) for å påse at regelverk og HMS er godt ivaretatt.

Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (i arbeidstida kl.07:00-16:00): 48 10 36 56.

Formelt sett er det S-Bygg som etter AML har HMS- og arbeidsgiveransvar for ansatte. Men det påhviler også hver enkelt av oss et ansvar for å opptre korrekt og gjøre vårt beste for at de ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø. Vi ber om at den enkelte beboer ikke lar frustrasjon og irritasjon gå utover de ansatte for jobben de utfører eller de løsninger som er valgt. Det er viktig at vi har en framferd som gjør at alle ansatte trives og gleder seg til å komme på jobb.  

På grunn av sikkerhet opplyses at alt utvendig elektrisk opplegg på boder og vegger vil bli demontert av S-Bygg. Utstyr som den enkelte boenhet skal beholde, vil bli lagt på trappen, mens alt annet blir kastet (bl a utelamper mot gangvei).

I anbudet fra S-Bygg inngår to elektriske punkter etter rehabiliteringen (et på kjøkkensiden og et på stuesiden). Ønskes andre tilpasninger, avklares muligheten for dette på oppstartsmøte.

Der hvor det er nødvendig for å få utført rehabiliteringen, inngår det i anbudet fra

S-Bygg demontering/remontering av varmepumper. 

Hva må gjøres av den enkelte før oppstart av rehabilitering av rekken
Det må ryddes 4 m ut fra fasaden på hagesiden og 3 m ut fra inngangssiden og gavlvegg. Planter og trær vil bli forsøkt ivaretatt så langt det er mulig å få til. Men husk at det skal være plass til å sette opp stillas.

Det inngår i anbudet at S-Bygg vil fjerne alle markiser (både oppe og nede på stuesiden).

Husk at opptrekksnorer må være fri for stopper inkl ikke festet på innsiden, slik at snorene kan trekkes ut av veggen (hvis ikke blir de kuttet ved demontering). 

Markisene vil bli lagt på bakken og den enkelte må selv sørge for lagring. Eventuell remontering må den enkelte selv stå for. Dersom remontering ikke ønskes, må den enkelte selv ta ansvar for å få de kjørt til Brobekk eller andre steder. 

Alle dører og vinduer skal byttes. Dersom det er persienner, rullgardiner, gardiner med feste ol som ønskes beholdt, må dette demonteres før oppstart for den enkelte rekke.

Styret har utarbeidet en sjekkliste til hjelp for den enkelte boenhet (følger vedlagt). Denne listen vil bli gjennomgått på oppstartsmøte for den enkelte rekke, og hver boenhet signerer for at punktene er utført. Dersom noe ikke er utført til stillas skal sette opp, vil S-Bygg sørge for at dette blir gjort, og den enkelte boenhet må betale for dette merarbeid.

Adgang til den enkelte boenhet
Styret finner grunn til å minne om at beboer juridisk sett IKKE kan nekte noen adgang til sin boenhet for å utføre nødvending arbeid som følge av rehabiliteringen. Blir saken ikke løst i minnelighet, vil styret sende saken over til OBOS advokatene, og honorar for dette arbeidet vil bli belastet boenhet.

Litt om hva gjøres med hver boenhet
Det har vært jobbet mye med løsninger på utfordringer som dukket opp ved rehabilitering av rekke 1. I tillegg er det også tatt beslutninger om endringer som gjøres bl a på grunn av gjeldende regelverk. Det er f eks:

1.     Inngangsdører tilpasset universell utforming, dvs nye dører blir 100 x 210 cm.

2.     Nordvegg listes ut, og pga dette flyttes også inngangsdøren ca 10 cm

3.     Blyglassvindu i tilbygg på «kjøkkensiden» byttes med et vindu som er 10 cm kortere.

Disse tre punktene medfører at det må gjøres noen tilpasninger inne, og dette vil bli tatt på oppstartsmøte for den enkelte rekke.

4.     Piper må forlenges, pga heving av taket

5.     Hele takflaten på hver rekke må rettes opp (taket ligger som «bølger» i dag)

6.     Iflg anbudet fra S-Bygg monteres det 9 lufteventiler i hver enhet. Ut fra bygningsmessige forhold i den enkelte boenhet viser det vanskelig å få plassert dette antallet. Endelig antall lufteventiler vil bli avtalt med hver boenhet.

Lagring av utstyr/trevirke
Kjøreveier og gangveier kan ikke brukes som lagringsplass, pga nødetater og beboere må komme frem. Derfor vil plenen ved noen boenheter bli brukt til lagringsplass. Etter endt rehabilitering vil S-Bygg vil utbedre eventuelle skader (avhengig av årstid).

Kommunikasjonskanaler
Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

Sommermøbler
Så – før sommeren er over, vil vi minne om at den enkelte allerede nå begynner planlegging av nedpakking/bortsetting av sommermøbler osv. Det er ikke smart å lagre møblene/grillen osv på terrassen.

Vi ønsker alle en god sommer

Vennlig hilsen

Styret i Sørhellinga Borettslag