Endret: 9 des 2018     Opprettet: 27 nov 2017

Rehabiiteringsnytt fra styret 28. august 2017

Rehabiliteringen av første rekke (SD nr. 14-17) nærmer seg avslutning, tak/stillas tas ned og  boder/skillegjerder skal deretter settes opp.

Rehabiliteringen av første rekke (SD nr. 14-17) nærmer seg avslutning, tak/stillas tas ned og  boder/skillegjerder skal deretter settes opp. Dessverre har det tatt lenger tid enn planlagt for denne rekken. Forsinkelsen har sin årsak i at det måtte utarbeides byggetekniske løsninger på alle utfordringer som vi ble møtt med. Vi beklager belastingen beboerne har hatt ved forsinkelsen.

Fremdrift for rehabiliteringen går nå etter oppsatt plan, og riving av boder for rekkene 4/5 (SD nr 5-6/3-4) følger fremdriftsplanen.  

 

Neste rekker ut, er rekkene 6/7 (SD 1-2/18-21) med planlagt oppstart uke 37. Innkalling til beboermøte vil bli sendt ut 14 dager før oppstart. Når det gjelder oppgaver som den enkelte boenhet må gjøre før oppstart, viser vi til rehab nytt m/vedlegg av 10.7.

 

Dugnad

Garasjene skal få samme farge som boligene. Først må alle garasjer vaskes og deretter beises. Dette arbeidet er væravhengig, så tidspunkt er ikke mulig å tidfeste noe nærmere. Invitasjon til dugnad vil komme med kort varsel (1-2 dager).

 

Tilbud på markiser og screen 

Styret minner om utsendt tilbud fra Villa Markiser. Vær OBS på at tilbudet gjelder til 31.12.2017, og den enkelte boenhet må selv ta ansvar for eventuell bestilling.

 

Tilbygg 

De beboerne som har gitt signal om at de muligens vil bygge ut, har fått tilsendt mappe med informasjon om godkjente tilbygg, priser, tegninger osv. Det er tidligere opplyst at dersom noen ønsker å oppføre tilbygg i forbindelse med rehabiliteringen, må søknad om hvilke type tilbygg som ønskes oppført – sendes styret. Ber om at søknad blir sendt så snart som mulig. Styret vil da i samråd med S-Bygg ikke rehabilitere vegger, områder osv. som vil bli omfattet av valgt tilbyggsalternativ. Når tilbygg settes opp, vil dette bli utført i samme standard som øvrig bygningsmasse.  

 

Brannvern 

Vi ber beboerne vise forsiktighet med damp, røyk og varme, spesielt de boenheter som rehabiliteres. Dette for å unngå utløsning av de seriekoblede røykvarslerne.

 

Omtale av rehabiliteringen 

Rehabiliteringen er vedtatt av borettslaget. En så stor rehabilitering vil - i perioder - medføre belastning og innskrenket frihet for den enkelte boenhet. Skader på boenhet kan oppstå ved uhell. S-Bygg vil utbedre disse så snart som mulig. Negativ omtale av bygningsprosessen og sluttprodukt kan virke inn på vårt bomiljø, gi våre boliger et dårlig rykte og dermed påvirke en fremtidig salgspris.

 

Bygningsskader

 Eventuelle bygningsskader eller sikkerhetsrisiko som du opplever som bekymringsverdig bør meldes så raskt som mulig direkte til S-Bygg.

Byggeplasstelefon (man-tors: kl.07:00-15.30, fre: kl 07:00-13.00): 48 10 36 56.

 

 

Kommunikasjonskanaler

Alle spørsmål angående detaljer i rehabiliteringen skal rettes til styret eller styrets representanter i byggekomitéen (Hans Petter Wold (telefon: 905 88 607), Ann-Mari Volden (telefon: 951 12 358), Bjørn Myklebust (telefon: 992 62 019)).  

 

Vi understreker at sorhellinga@styrerommet.net og postkassen ved styrerommet er hovedkanalene for kommunikasjon med styret. Hvis du ikke får noe svar innen en uke, skriv ut mailen og legg den i postkassen ved styrerommet eller ta direkte kontakt.

 

Vennlig hilsen

Styret i Sørhellinga Borettslag