Endret: 1 apr 2017     Opprettet: 15 mar 2017

Informasjon om rehabiliteringsprosessen i Sørhellinga BRL mars 2017

Samspillskontrakt mellom Sørhellinga Borettslag og S-Bygg nærmer seg signering, sannsynligvis denne uken (uke 12). Kun detaljer gjenstår.

INFORMASJON OM REHABILITERINGSPROSESSEN I SØRHELLINGA BRL
MARS 2017

Entreprenør: S-Bygg.
Byggherre: Sørhellinga BRL v/styret
Byggekomite: Hans Petter Wold, Morten Pedersen og Ann-Mari Volden
Byggherreombud: Jens Birkely i UnionConsult
Prosjektorganisasjon/Samspillgruppe: Representanter fra hver av partene

Samspillskontrakt mellom Sørhellinga Borettslag og S-Bygg nærmer seg signering, sannsynligvis denne uken (uke 12). Kun detaljer gjenstår.

Utdrag fra kontrakten:

·       Arbeidet skal utføres i henhold til NS 8405 (Norsk Standard 8405) så langt samspillsavtalen ikke sier noe annet.

·       Arbeidet skal gjennomføres i et samspill hvor Entreprenøren og Byggherren samarbeider om å nå felles prosjektmål.

·       Prosjektorganisasjonen/Samspillsgruppen skal samarbeide om alle forhold under gjennomføringen av Arbeidet. Samspillsgruppen skal avholde møter og det skal skrives referat fra alle møter.

·       Entreprenøren skal som utgangspunkt utføre Arbeidet slik det er beskrevet i kontrakts-dokumentene. Partene skal imidlertid løpende, i Samspillsgruppen, vurdere de tekniske løsningene som følger av prosjektgrunnlaget, og samarbeide for å avklare om prosjekterte løsninger kan utføres på mer optimal måte, hensett så vel økonomiske som fremdriftsmessige forhold. Alle omforente endringer skal nedfelles i referat.


BEBOERMØTE
Styret vil i samarbeid med S-Bygg invitere til informasjonsmøte i Matsalen på Tveita skole tirsdag 21.  mars, så fremt S-Bygg kan møte. Eget skriv kommer.
 

OPPSTART OG VARIGHET
Som varslet i nylig skriv vil S-Bygg starte opprigging av brakker og produksjonstelt allerede i uke 11. Selve rehabiliteringsprosjektet vil etter planen ha oppstart i uke 16 (rett etter påske). S-Bygg planlegger oppstart på rekken Simon Darres vei 14-17. De vil ta rekke for rekke på den siden av Lilleskogen før de flytter over og begynner på de øverste rekkene på den andre siden av Lilleskogen. Varighet er estimert til ca. 18 måneder, med frist for ferdigstillelse 19. oktober 2018.  

 

FORBEREDELSER
Det er tidligere blitt varslet behov for å klargjøre minimum 3 meter fra husvegg pga stillas. Det vil komme mer informasjon om dette og mulighet til å spørre på kommende beboermøte, hvor entreprenør også vil være tilstede. Styret undersøker mulighet for avtale med vaktmesterselskapet vårt om oppdrag for de som trenger hjelp til forberedelser, som den enkelte beboer selv må dekke kostnaden for. Mer info om dette på beboermøtet.

VURDERER DU Å BYGGE PÅ?

Det er viktig at du skriftlig melder fra til styret så raskt som mulig og senest 1. mai dersom du går med planer om å bygge ut.  Vi vil da melde fra til S-Bygg om hvor mange det gjelder, og på hvilke rekker, og så vil den enkelte få mulighet til å inngå avtale med S-Bygg om å gjennomføre påbyggsprosjektet rett i etterkant av at rekken er ferdig rehabilitert.  Da vil S-Bygg kunne planlegge og ta hensyn til det kommende påbygget, og forberede aktuelle vegger for videre arbeid (dvs ikke isolere på nytt eller skifte vindu på vegger som skal fjernes i forbindelse med påbygg).  Alle kostnader til påbygget dekkes av beboeren.  Et påbygg fører også til økt husleie med den innarbeidete påbyggstillgget per kvadratmeter som skal bidra til å dekke fremtidig vedlikehold av bygningsmassen.

Boligarealet i hver enhet kan økes med maksimum 31 kvadratmeter. Det foreligger godkjente tegninger for utvidelse på stuesiden og ved kjøkken/entre. Tegningene kan fås ved henvendelse til styret. Før du setter i gang utbygging må det foreligge godkjenning fra styret.

INFORMASJONSKANALER I BORETTSLAGET

Det er fint at Facebook-gruppen brukes aktivt. Fortsett med det! Styret minner likevel om at dette ikke er en kommunikasjonskanal til/fra styret, siden ikke alle beboere er representert der. Flere av styremedlemmene er med i gruppen men uttaler seg da som beboere (med innsikt i styrets arbeid).

Send gjerne en e-post til styret på sorhellinga@styrerommet.net når det er noe du lurer på.

Følg med i postkassen og på nettsiden vår sorhellinga.herborvi.no for mer info!

 

Med vennlig hilsen
STYRET I SØRHELLINGA BORETTSLAG, mars 2017


Hans Petter Wold, Ann-Mari Volden, Marit Stolpestad, Morten Pedersen og Ingunn Nordli