Endret: 1 apr 2017     Opprettet: 19 jan 2017

Informasjon fra styret nr. 2/2017

VALGKOMITEEN OBOS sender etter vanlig prosedyre på vegne av styret i disse tider brev til valgkomiteen og ber om at de kommer med sin innstilling.

TIL ALLE ANDELSEIERE I SØRHELLINGA BORETTSLAG

VALGKOMITEEN
OBOS sender etter vanlig prosedyre på vegne av styret i disse tider brev til valgkomiteen og ber om at de kommer med sin innstilling.

Følgende skal velges i år:

a) styreleder for ett år.
b) to styremedlemmer for to år
c) to til fire varamedlemmer for ett år
d) medlemmer til valgkomitee for ett år
e) en delegert til OBOS generalforsamling med vara for ett år
f) velferdsutvalg for ett år

Valgkomiteen består av:
Thomas Fredrik Malt, Simon Darres vei 60,
Marianne Søbak, Simon Darres vei 11,
Ram Kumar, Simon Darres vei 2, og
Jon Hove, Simon Darres vei 57

Forslag rettes til disse.

 

DATO FOR GENERALFORSAMLING OG FRIST FOR FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

I henhold til lov om burettslag § 7-4 så skal:

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Vi vil avholde ordinær generalforsamling tirsdag 9. mai 2017 kl.18. 

Hold av i kalenderen. Egen innkalling vil som vanlig komme senere.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det klart fremgår at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • at det blir gitt et prisoverslag for gjennomføringen (hvis det er aktuelt/mulig)
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.
  • forslaget må være undertegnet med navn og adresse og være lagt i styrets postkasse på veggen av styrerommet innen fristen.

Dette også for at styret må ha nødvendig tid for forsvarlig behandling av saken dersom denne krever spesiell innhenting av opplysninger o.a..

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være hos styret senest onsdag 1. mars 2017. Det kan leveres i postkassa ved styrerommet eller på e-post sorhellinga@styrerommet.net

Styret i Sørhellinga Borettslag

Hans Petter Wold       Ann-Mari Volden       Marit Stolpestad

Ingunn Nordli     Morten Pedersen