Endret: 15 okt 2016     Opprettet: 9 okt 2016

Informasjon fra styret 2016

Informasjon fra styret nr. 1 / 2016

TIL ALLE ANDELSEIERNE

GODT NYTT ÅR 
Vi ønsker alle i borettslaget ett riktig godt nytt år og ser frem til et nytt år med nye utfordringer og et fortsatt godt samarbeide.

VALGKOMITEEN 
OBOS sender etter vanlig prosedyre på vegne av styret i disse tider brev til valgkomiteen og ber om at de kommer med sin innstilling.

Følgende skal velges i år:

a) styreleder for ett år.
b) to styremedlemmer for to år (Ann-Mari Volden og Marit Stolpestad er på valg).
c) to til fire varamedlemmer for ett år.
d) medlemmer til valgkomite for ett år.
e) en delegert til OBOS generalforsamling med vara for ett år
f) velferdsutvalg for ett år.


Valgkomiteen består av:

Jon Hove, Simon Darres vei 57,
Thomas Fredrik Malt, Simon Darres vei 60,
Ram Kumar Ravikumar Santhi, Mikkel Revs vei 2,
Marianne Søbak, Simon Darres vei 11,

Forslag rettes til disse.  

DATO FOR GENERALFORSAMLING OG FRIST FOR FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

I henhold til lov om burettslag § 7-4 så skal:

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innen utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Vi vil avholde ordinær generalforsamling den 9. mai 2016

Sett av dagen allerede nå. Egen innkalling vil som vanlig komme senere.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • Det klart fremgår at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • At det blir gitt et prisoverslag for gjennomføringen (hvis det er aktuelt/mulig).
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.
  • Forslaget må være undertegnet med navn og adresse og være lagt i styrets postkasse på veggen av styrerommet innen fristen. 

Dette også for at styret må ha nødvendig tid for forsvarlig behandling av saken dersom denne også krever spesiell innhenting av opplysninger o.a.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være lagt i styrets postkasse på styreromveggen.

Senest mandag 15. februar 2016.

Dette var alt vi hadde på hjertet ved denne anledning.

Vi ønsker alle en fortsatt god vinter.

Med vennlig hilsen
STYRET